ملوان زبل واقعی را ببینید! +تصاویر

armwrestler Jeff Dabe ۵۰ ساله رکورد بزرگترین دست های جهان را به نام خود ثبت کرده است. دست های او آنقدر بزرگ است که او را به شخصیت های کارتونی مانند ملوان زبل نسبت داده ان .

مجله مراحم: دور ساعد این مرد ۴۹ سانتیمتر است و کف دستش به راحتی جمجمه یک فرد بالغ را در بر میگیرد و حتی می تواند آن را خرد کند! البته او از این اسلحه بزرگ خود تنها در مسابقات مچ اندازی استفاده می کند.

 

مجله مراحم

ملوان زبل در دنیای واقعی 

ملوان زبل در دنیای واقعی 

ملوان زبل در دنیای واقعی

ملوان زبل در دنیای واقعی 

ملوان زبل در دنیای واقعی 

ملوان زبل در دنیای واقعی 

ملوان زبل در دنیای واقعی 

ملوان زبل در دنیای واقعی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: