اقدام سناتور زن استرالیایی علیه حجاب +عکس

اقدام سناتور زن استرالیایی علیه حجاب و اقدام سناتور زن استرالیایی برای اجبار ممنوعیت حجاب در استرالیا را در ادامه ببینید.

اقدام سناتور زن استرالیایی علیه حجاب

یک سناتور زن استرالیایی که همیشه علیه حجاب مسلمانان در اسرالیا جبهه میگیرد اینبار هم با روبند و کاملا پوشیده به مدت بیست دقیقه و بدون هیچگونه صحبتی روی صندلی پارلمان استرالیا نشست.

در کشور استرالیا قانون برای مسلمانان و ادیان دیگر برابر است و با حجاب مسلمانان مشکلی ندارند و به آنها اجhزه میدهند که در اماکن عمومی حجاب داشته باشند.

کار سناتور زن ضد حجاب در استرالیا

این سناتور زن استرالیایی یکی از مخالفان مسلمانان و حجاب در استرالیا میباشد و همیشه کمپین ها و فعالیت های زیادی را برای ممنوع کردن حجاب مسلمانان در استرالیا انجام میدهد.

او این بار هم با حجاب پوشیده عربی و با روبند وارد پارلمان شد و با هیچکسی حرفی نزد تا اعتراض خود را به حجاب مسلمانان نشان دهد.

اقدام ضد حجاب سناتور زن استرالیایی

اقدام سناتور زن استرالیایی علیه حجاب

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: