وقتی که گوسفندان حمام میکنند (تصاویر)

مجله مراحم: با توجه به آلودگی بدن دامها با انگلهای خارجی واحتمال وقوع بیماریهای مختلف دام ومشترک بین انسان ودام، برای مبارزه با این نوع انگلها استفاده از سموم ضد انگل بسیار حائز اهمیت است، به همین منظور شبکه دامپزشکی خراسان شمالی اقدام به اجرای حمام ضد کنه گوسفند نمود. همچنین این شبکه در روزهای آتی برنامه‌های مشابه در سایر مناطق روستاها خواهد داشت. تاکنون بالغ بر ۴۰۰۰ راس گوسفند و بز، با حضور همکاران این شبکه حمام ضد کنه سم فلومترین دریافت نموده‌اند.

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

حمام گوسفندان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: