کفشی برای راه رفتن افراد فلج+عکس

 

اﻳﻦ ﭘﺪﺭ ﻛﻔﺸﻲ ﺭا ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ی ﺁﻥ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺲ ﺭاﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺭا ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻓﻠﺞ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﺪ.

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: