سوژه های سیزده بدر امسال (نوروز ۹۴)

 بزن و برقص یکی از هنرهایی که نزد ما ایرانیاست

.

 

13 be dar مردم در آغوش طبیعت در 13 بدر (تصاویر) 13 be dar 3 مردم در آغوش طبیعت در 13 بدر (تصاویر)13 be dar 2 مردم در آغوش طبیعت در 13 بدر (تصاویر)

.

.

.

 

 

قلیون، پای ثابت سیزده بدر

 

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

.

.

.

 

 

حتی هنگام قدم زدن

 

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

.

.

.

وسط جاده

 

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

 

.

.

 

 

حتی بچه ها

 

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

 

.

.

 

 

وقتی صف توالت عمومی اینقدر شلوغ باشه مجبور میشی خودت یه توالت بسازی !

 

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در

.

.

.

 

قیلوله بعد از یه ناهار دلچسب در طبیعت

 

خوابیدن در 13 به در , خوابیدن در سیزده به در

.

.

.

بدون شرح !

 

13 به در , قلیون کشیدن در سیزده به در , عکس سیزده به در , قلیون کشیدن دختر و پسر در سیزه به در , رقصیدن دختر و پسر در سیزه به در Mehdi ++Ghasemi-37-10

13bedar (24)

 

.

.

.

.

افتادن به جون طبیعت در روز طبیعت !

 

بریدن شاخ و برگ درختان در سیزده به در

بریدن شاخ و برگ درختان در سیزده به در

اتش زدن درختان در سیزده به در

13bedar (5)

13bedar (4)

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: