برف شمال کشور را هم سفید پوش کرد (تصاویر)

مجله مراحم: بارش نخستین برف زمستانی از بامداد روز جمعه در گیلان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855125_898.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855127_178.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855128_510.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855129_270.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855130_869.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855131_298.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855132_826.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855133_704.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855134_671.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855135_285.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855136_730.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855137_155.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855139_460.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855141_275.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855142_101.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855143_598.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855124_879.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/19/855123_710.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/749120.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/749122.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/749117.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/749125.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/749132.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: