بایگانی برچسب: اسکندر قبل از حمله به ایران مستأصل بود.