بایگانی برچسب: بستن سرباز سوری به لوله تانک و چرخاندن در شهر