بایگانی برچسب: تخریب اموال عمومی در اورژانسِ بهبهان توسط همراه بیمار