بایگانی برچسب: تصویر زیر، عزادارانی با پوشش متفاوت را در خیابان طیب نشان می‌دهد.