بایگانی برچسب: تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز