بایگانی برچسب: حال اعدامی که زنده شده بود وخیم است