بایگانی برچسب: حلقه ای را به گرد کعبه تشکیل دادند که به شکل قلب است.