بایگانی برچسب: خانم شیرازی در سن 2 سالگی در اثر ضربه ای که به سرش خورد بینایی خود را از دست داد . او صاحب 2 فرزند پسر است و 10 سال است که به تدریس در مدارس استثنایی کشور مشغول است