بایگانی برچسب: داستان های عاشقانه زیبا

داستانک: عشق مارمولک

شخصي ديوار خانه اش را براي نوسازي خراب مي کرد.خانه هاي ژاپني داراي فضايي خالي بين ديوارهاي چوبي هستنداين شخص در حين خراب کردن ديوار در بين آن...

ادامه نوشته »