بایگانی برچسب: داستان چپقت را چاغ کن

داستانک: بنشین چُپُقت را چاق کن

داستانک: اگر عصبانی هستی بنشین چُپُقت را چاق کن

رئیس قبیله گفت: اگر با برادرت در افتادی و می خواهی او را بکشی، اول بنشین و چپقت را چاق کن. چپق اول که تمام شد، متوجه می شوی که روی هم رفته برای خطای انجام شده مجازات سنگینی است و خود...

ادامه نوشته »