بایگانی برچسب: زاهدخلوت نشين،دوش به ميخانه شد از سرپيمان برفت،برسرپيمانه شد