بایگانی برچسب: مراسم ازدواج عزیزالسلطان یا ملیجک با اختر الدوله دختر ناصرالدین شاه.