بایگانی برچسب: مردم این روستا در بندرترکمن ماهواره هایشان را تحویل دولت دادند