بایگانی برچسب: معاون رئیس جمهور اسبق از واکنش پزشکان نسبت به سریال در حاشیه انتقاد کرد.