بایگانی برچسب: معماي شاه

شاعر مشهور: «معمای شاه»، دلقک است!

، آدم بد هاي اين دوريال تلويزيوني بي گفتگو گاو پيشاني سفيدند، فهم نازل از شعور ملي و درك نارس از محيط ، اسباب اتلاف سرمايه شده است چند قسمت را من حيث كنجكاوي ديدم كاش مي شد غرامت وقت تلف شده را گرفت»

ادامه نوشته »