بایگانی برچسب: نصب ماهواره ٨ میلیون جریمه و بازداشت مدیر ساختمان