بایگانی برچسب: یخ نوردی بانوی ورزشکار در مدرسه یخ نوردی میگون، واقع در تنگه میگون