بایگانی برچسب: ۲۵ مجروح در برخورد اسکانیا با کامیون حمل سوخت