بایگانی برچسب: light-is-here

اینجا چراغی روشن است …

چه فکر میکنی؟ که بادبان شکسته، زورق به گل نشسته‌ای است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده ، راه بسته ایست زندگی؟ …..چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود چه دارها که از تو گشت سربلند زهی که کوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند ….زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج به پای او دمی است این درنگ درد و رنج بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش! امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش!

مجله مراحم: خانه ای بود در مرتضی گرد، ویران و فروریخته، خاکستری، سرد و خاموش. امروز خانه همانجاست، حالا دیوارهایش رنگ زندگی دارند، چراغ‌های خانه …

ادامه نوشته »