بایگانی برچسب: The attack on Ali Motahari (representative of Tehran) in Shiraz + Pictures