آسمان تهران بر اثر آلودگی تاریک شد! +تصاویر

آسمان تهران بر اثر آلودگی تاریک شد! +تصاویر

تغییر شاخص کیفیت هوای شهر تهران رکورد زد و در فاصله ۴۰ ساعت هوای پایتخت از شرایط پاک در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت و غلظت ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون دو برابر حد سلامت افزایش یافته است.

هوای شهر تهران تا هفتاد و دو ساعت آینده فاقد بارندگی می باشد و شرایط ناسالم ادامه می یابد.

 

آلودگی وحشتناک هوای تهران

الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران

,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی

الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران9_PhotoL.jpg
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران
الودگی هوای تهران,تاریک شدن آسمان بر اثر آلودگی,هوای تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: