دزدهای تهران در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند (تصاویر)

 

http://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009929613981368_b.jpg

http://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009928887020092_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009928441795310_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009928753015856_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009928943180190_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009929654385439_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009930076990182_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009931478652643_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009928672675715_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009929205416651_b.jpg

http://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009929536761233_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1395/03/19/636009929533641227_b.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: