ذوق زدگی تهرانی‌ها از بارش برف (تصاویر)

 

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552562986664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552562206664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552565646664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552564706664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/13940916155256496664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552566426664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552571256664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552579686664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552576876664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552585926664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552558626664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552578906664914.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/16/139409161552591386664914.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: