دستگیری ۱۰ باند دزد در تهران (تصاویر)

در عملیات شبانه پلیس ۷۹ سارق در قالب ۱۰ باند سرقت دستگیر شدند.
مجله مراحم: در عملیات گسترده پلیس در تهران و چند شهر حومه پایتخت ۷۹ سارق در قالب ۱۰ باند دستگیر شدند. افراد دستگیر شده فعالیت خود را در باندهای زورگیری، سرقت خودرو، سرقت منازل و همچنین توزیع مواد مخدر انجام می‌دادند که پس از اقدامات اطلاعاتی و شناسایی این افراد توسط پلیس دستگیر شدند.
در کشفیات به دست آمده از این افراد مقادیر متنابهی اجناس سرقتی کشف و ضبط شد؛ همچنین مقدار یک و نیم کیلوگرم شیشه از یک باند توزیع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
 ۶۰ درصد از افراد دستگیر شده در این عملیات دارای سابقه دستگیری مرتبط هستند که در ماه‌های پیش دستگیر ولی بعد از آزادی از زندان مجددا به چرخه سرقت باز گشته‌اند.
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت
(تصاویر) دستگیری اعضای ده باند سرقت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: