زیبایی طبیعت در استان گانسو در شمال غرب چین (تصاویر)

مجله مراحم: استان گانسو در شمال غرب چین، جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفردارد. این استان به سبب وجود بخشی از بیابان گوبی، رودخانه زرد، دیوار چین و بقایای جاده ابریشم دارای چشم اندازهای زیبایی است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885108.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885107.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885109.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885112.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885116.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885113.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885117.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885114.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885120.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885119.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885122.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885123.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885124.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885126.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885128.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885129.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885130.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885131.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885133.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885134.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: