زندگی یک مادر با دختری معلول (تصاویر)

مجله مراحم: ننه شهربانو مادر زینب است ۴ سال از دختر معلولش نگهداری میکند. زینب ۴سال پیش از درخت گردو سقوط کرد و معلول ضایعه نخاعی شد. هزینه منزل استیجاری ، نداشتن سرپرست و بیماری زینب زندگی را دشوار کرده است.

مجله مراحم

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎ 

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎ 

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎ 

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

زندگی یک مادر‎

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: