کار ارزشمند و زیبای این مرد را ببینید

مردی که ساقی حیوانات است

مجله مراحم؛ «پاتریک کیلونزو» با نام مستعار مرد آب، برای حیوانات وحشی اراضی خشک پارک ملی غرب کنیا آب می برد. این مرد مهربان که کشاورز نخود در روستای محلی خود است، بعد از دیدن اثرات وخیم گرمایش جهانی روی زمین های کنیا، این تصمیم را گرفت. او می گوید: «ما واقعا دیگر به اندازه قبل بارندگی نداریم. به همین دلیل من آب دادن به حیوانات را شروع کردم، زیرا فکر کردم اگر این کار را نکنم آن ها خواهند مرد.»

پاتریک هرروز چند ساعت رانندگی می کند تا گودال های آب خشک شده را با آب پر کند. هرگاه او با کامیونش با ۳۰۰۰ گالن آب شیرین ظاهر می شود، فیل ها، بوفالوها، بزهای کوهی و گورخرها دور او جمع می شوند. پاتریک می گوید: «اینجا کاملا هیچ آبی وجود ندارد، حیوانات وابسته به انسان ها هستند. اگر ما به آن ها کمک نکنیم، آن ها می میرند. دیشب من ۵۰۰ بوفالو را دور گودال آب دیدم. وقتی رسیدم می توانستند بوی آب را حس کنند… آن ها شروع به خوردن آب کردند درحالیکه من آنجا ایستاده بودم. آنها واقعا هیجان زده شده بودند.» او تا هروقت که بتواند این کار را ادامه خواهد داد.

مردی که هرروز برای حیوانات تشنه آب می برد

آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات
آب دادن به حیوانات جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب بردن برای حیوانات,کمبود آب در جنگل,آب رسانی به حیوانات

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: