مردی که توسط ماهیان پیرانا خورده شد (تصاویر ۱۸+)

مجله مراحم: تصاویر زیر یکی از کارگران حفار در یک سکوی گاز را نشان می دهد که به درون رود آمازون سقوط کرده است . علیرغم داشتن لباس مجهز غواصی بدلیل شکسته شدن کلاه مخصوص مورد حمله گروهی از ماهیان پیرانا قرار می گیرد و ظرف چند دقیقه بطرز فجیعی خورده می شود .

 خورده شدن توسط ماهیان پیرانا خورده شدن توسط ماهیان پیرانا خورده شدن توسط ماهیان پیرانا خورده شدن توسط ماهیان پیرانا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: