ماجرای زن فاحشه و حضرت عیسی +عکس

ماجرای زن فاحشه و حضرت عیسی و داستان های حضرت عیسی و داستان حضرت مسیح و زن فاحشه را در زیر بخوانید

سران قوم و فریسیان زنی را که در حال زنا گرفته بودند، کشان کشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند:

«استاد، ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته ایم. او مطابق قانون موسی باید سنگسار شود. ولی نظر شما چیست؟» آنان می خواستند عیسی چیزی بگوید تا او را به دام بیاندازند و محکوم کنند.

ولی عیسی سر را پایین انداخت و با انگشت بر روی زمین چیزهایی می نوشت. سران قوم با اصرار می خواستند که او جواب دهد.

پس عیسی سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود: «بسیار خوب؛ آنقدر بر او سنگ بیاندازید تا بمیرد.

ولی سنگ اول را کسی به او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است».

ماجرای زن فاحشه و حضرت عیسی

ماجرای زن فاحشه و حضرت عیسی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: