مجارستان مرز را برای آوارگان سوری باز کرد (تصاویر)

مجله مراحم: مجارستان پس از ۵ روز مجددا مرز خود با صربستان را به روی مهاجران باز کرد. در همین حال گزارش می رسد که تنها در طی ۲ روز ۲۰ هزار مهاجر وارد اتریش شده اند.

 

 

 

بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران   

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

پناهندگی

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

 

 • بازگشایی مرز مجارستان به روی مهاجران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: