شگفتا از مردمی که با وسواس نماز میخوانند اما…

شگفتا از مردمی که با وسواس تمام مراقب ادای کلمات و حرکات در نماز خود هستند و جایِ گذاشتنِ دست و انگشت و جزئیاتِ حرکاتِ سجده و تشهد و قیام و قعود مراقبتِ تمام دارند،

اما…؛ در قضاوت به کمترین شبهه و گمانی درباره ی مردم، قضاوت و حتی عمل میکنند.

زهی کفرِ پنهان در لباسِ دین!

به ریا وضو گرفتن همه بود شست و شویی
من و دست بی وضویی که نریزد آبرویی “

“” دکتر الهی قمشه ای””

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: