عکس قبر محمدرضا شاه در مصر

 قبر محمدرضا پهلوی در مسجد رفاعی قاهره مصر

 عکس قبر محمدرضا شاه در مصر

سنگ قبر محمدرضا شاه
سنگ قبر محمدرضا شاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: