دادن اجساد به لاشخورها و تصاویر خوردن اجساد توسط پرندگان

دادن اجساد به لاشخورها و تصاویر خوردن اجساد توسط پرندگان را در ادامه ببینید

دادن اجساد به لاشخورها

در مناطقی از فلات تبت افرادی زندگی میکنند که سنت و فرهنگ جالب و
خاصی دارند آنها حتی نحوه دفن کردن اجساد عزیزانشان هم عجیب و جالب است.

این افراد که بودیست معروفند برای دفن اجساد مرده هایشان آنها را هدیه به کرکس ها و لاشخورها میکنند.

تصاویر خوردن اجساد توسط پرندگان

دادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگاندادن اجساد به لاشخورهادادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگاندادن اجساد به لاشخورها دادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگاندادن اجساد به لاشخورهادادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگان

 

لاشخورها بعد خوردن گوشت اجساد آنها را رها میکنند و مردم اسکلت
و استخوان های مرده ها به معبد میبرند و در انجا نگهداری میکنند.

بعد از سالها از نگهداری اسکلت ها دیگر به پودر تبدیل میشوند و استخوان ها
کاملا از بین میروند و مردم استخوان های پودر شده را نیط در غذا ریخته و به عنوان ادویه استفاده میکنند.

این روش از بین بردن اجساد را دفن آسمانی مینامند و معتقدند که روح انسان
به موجود دیگر وارد میشود و شروع به زندگی میکند آنها معتقدند که روح انسان
هیچگاه نمیمیرد و از مجودی به موجودی دیگر منتقل میشود.

دادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگانتکه تکه کردن اجساد مرده ها در تبت دادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگانتکه تکه کردن اجساد مرده ها در تبت دادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگانسلاخی اجساددادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگانسلاخی اجساد در تبت دادن اجساد به لاشخورها,خوردن اجساد توسط پرندگان

آنها با دادن اجساد به کرکس ها بر این باورند که کرکرس ها  بعد از خوردن این
اجساد سیر شده و به سراغ پرندگان و موجودات دیگر نمیروند و با این کار به موجودات دیگر حیات میبخشند.

اجساد مردگان در مکانی نگهداری شده و سپس توسط راهبان بودایی سلاخی
و تکه تکه میشوند و در اختیار لاشخورها قرار میگیرند.

دادن اجساد به لاشخورها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: