اوضاع خراب فرحزاد تهران با جمعیتی از کارتن خوابها

مجله مراحم: تعداد زیادی کارتون خواب در دره فرحزاد تهران زندگی می کنند. بعضی سازمان های مردم نهاد امکانات رفاهی در اختیار آنان می گذارند

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

تصاویر : کارتون خواب های دره فرحزاد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: