خدایا در سال ۲۰۱۶ صلح را بر جهان حاکم کن…

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/13941004135807526782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358071926782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358075826782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358081136782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358095486782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358092516782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358096266782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358052896782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358064436782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358045246782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358063656782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358082846782974.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/10/04/139410041358041816782974.jpg

خدایا در سال 2016 صلح را بر جهان حاکم کن... 

 


 

 

 

خدایا به حرمت مریم مقدس و فرزند پاکدامنش که امروز متولد میشود در سال جدید صلح و دوستی را در سراسر جهان برقرار بگردان

و آنان که میخواهند اسلام را بدنام کنند به راه راست هدایت کن …

 

PC7568_happy_new_year_postcards_2016

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: