جمع کردن زباله ها از روستای آهار توسط دختر و پسر های داوطلب

1413557860853_Nadimi-1

روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار
روستای آهار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: