بازدید میهمانان خارجی و بازیگران از اماکن تاریخی خوزستان (تصاویر)

مجله مراحم: میهمانان نخستین جشنواره بین المللی فیلم علمی اهواز ، صبح امروز از برخی نقاط تاریخی و توریستی استان خوزستان بازدید کردند.

مجله مراحم  
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان  
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان    
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان  
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان  
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان  
بازدید میهمانان جشنواره بین المللی فیلم اهواز از اماکن تاریخی خوزستان 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: