کار قشنگ شیرازی ها با طرح دیوار مهربانی (تصاویر)

مجله مراحم: نیازنداری بذار.نیاز داری بردار.دیوارها همیشه یادآور فاصله‌ها هستند اما درچندین خیابان‌ شهرشیراز دیوارهایی وجود دارد که فاصله‌ها را از میان برداشته ‌است و محلی برای اهدای لباس های سالم به نیازمندان شده است.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319465666713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319464256713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/13940924131950766713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319466446713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319468316713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319469096713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319473616713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/13940924131947966713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319476426713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319479386713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319494366713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319486876713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319495616713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319504666713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319497016713844.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/24/139409241319499516713844.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: