تماشای موج های وحشتناک سرگرمی خطرناک چینی ها (تصاویر)

مجله مراحم: یکی از سرگرمی های چینی ها، تماشای امواج سهمگین رودخانه های بزرگ است. اما گاهی ممکن است این امواج به سمت ساحل بیایند و تماشاچیان را غافلگیر کنند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888089.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888092.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888095.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888094.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888099.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888098.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888101.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888100.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888103.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888107.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888106.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888096.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888091.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888093.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888097.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888105.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: