برای هرچه داریم از خدا شکرگزار باشیم

روزی مهندس ساختمانی ازطبقه ی ششم میخواهد با یکی از کارگرانش حرف بزند خیلی او را صدا زد اما بخاطر سروصدا شلوغی کارگر متوجه نمیشود به ناچار مهندس یک اسکناس ده دلاری به پایین میندازد تا بلکه کارگر بالا را نگاه کند کارگر ده دلار را برمیدارد و توی جیبش میگذارد و بدون اینکه بالا را نگاه کند مشغول کارش میشود…

بار دوم مهندس ۵۰ دلارمیفرستد پایین دوباره کارگر بدون اینکه بالا را نگاه کند پول رادرجیبش میگذارد..!!!بارسوم مهندس سنگ کوچکی رامی اندازد پایین وسنگ به سر کارگر برخورد میکند….

دراین لحظه کارگر سرش را بالا میاوردومهندس کارش را به میگوید…!!!

این داستان همان داستان زندگی است…خداوندمهربان همیشه نعمت‌ها را برای ما میفرستد اما سپاس گزار نیستیم. اما وقتی سنگ کوچکی بر سرمان می افتد که درواقع همان مشکلات کوچک زندگی اند به خداروی می آوریم بنابراین هر زمان از پروردگار نعمتی به ما رسید لازم است سپاس گزار باشیم قبل از اینکه سنگی برسرمان بیفتد…..

 

برای هرچه داریم از خدا شکرگزار باشیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: