بهترین دین کدام است؟

لئوناردو باف

مجله مراحم: متنی از «لئوناردو باف» پژوهشگر دینی برزیلی:

در میزگردی که درباره « دین و آزادی » برپا شده بود و دالایی لاما هم در آن حضور داشت، من باکنجکاوی، والبته کمی بدجنسی ، از او پرسیدم : عالی جناب ، بهترین دین کدام است؟
خودم فکر کردم که او لابد خواهد گفت:
«بودایی» یا «ادیان شرقی که خیلی قدیمی تر از مسیحیت هستند.»
دالایی لاما کمی درنگ کرد،لبخندی زد و به چشمان من خیره شد، و آنگاه گفت: به خداوند نزدیک تر سازد؛ دینی که از شما آدم بهتری بسازد.»
من که از چنین پاسخ خردمندانه ای شرمنده شده بودم، پرسیدم: آنچه مرا انسان بهتری می سازد چیست؟ هرچیزکه شما را دل رحم تر، بی طرف تر، بامحبت تر، انسان دوست تر، با مسئولیت تر و اخلاقی تر سازد. دینی که این کار را برای شما انجام دهد، بهترین دین است. من لحظه ای ساکت ماندم و به حرف های خردمندانه ی او اندیشیدم. به نظرمن پیامی که در پشت حرف های او قرار دارد چنین است:
دوست من این که تو به چه دینی اعتقاد داری برای من اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد، رفتار تو در خانه، در خانواده، در محل کار، در جامعه و در کل جهان است.
به یاد داشته باش ، عالم هستی بازتاب اعمال و افکار ماست.قانون عمل وعکس العمل فقط منحصر به فیزیک نیست. در روابط انسانی هم صادق است. اگر خوبی کنی ، خوبی می بینی و اگر بدی کنی،بدی.همیشه چیزهایی را به دست خواهی آوردکه برای دیگران نیز همان ها را آرزوکنی. شاد بودن یک هدف نیست، یک انتخاب است.

/ مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: