پرتاپ شدن زن و شوهر چینی هنگام عشق بازی به کف خیابان

 این زن و شوهره چینی موقع عشقبازی به پنجره قدی آپارتمانشان تکیه داده بودند که از بخت بد این زوج پنجره از جا کنده شده و به کف خیابان پرتاپ میشوند و میمیرند.

  زن و شوهره چینی موقع عشقبازی ظاهرا تکیه داده بودن به پنجره قدی آپارتمانشون زن و شوهره چینی موقع عشقبازی ظاهرا تکیه داده بودن به پنجره قدی آپارتمانشون

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: