با این روش‌ها جوش‌های صورت را سریع درمان کنید

 

مجله مراحم: اگر صبح كه از خواب بید ار و متوجه شوید كه یك جوش د ر قسمتی از صورتتان سر برآورد ه و خصوصا اگر این اتفاق قبل از یك واقعه مهم برایتان پیش بیاید ، حتماً خیلی غصه د ار می شوید. اكثر افراد این حاد ثه غم انگیز را به نوعی تجربه كرد ه اند . چند روز ماند ه به یك مهمانی مهم، یك مراسم رسمی، جشن تولد و… انگار كه طبیعت از سر لجبازی می خواهد د ستمان بیند ازد . حالا اگر چنین شد چه باید بكنیم؟

مركبات:

یكی از روشهای متد اول، گذاشتن مركبات بر روی جوش است. اسید سیتریك موجود د ر این میوه ها به خشك شد ن جوش چركی كمك می كند ، و ویتامینهای موجود د ر آنها التهاب باكتریهای عفونت زا را كم می كند .

اگر د ر جست وجوی د رمان خانگی برای این جوشها هستید استفاد ه از مركبات نقطه آغازین خوبی است. یك پرتقال یا لیمو را پوست كند ه و از طرفی كه آب میوه وجود د ارد به پوست و روی جوش بمالید ، این كار باعث می شود تا كمی احساس سوزش كنید . سپس اجازه د هید تا د ر معرض هوا خشك شود . تكرار این كار چند ین بار د ر طول یك روز به شما كمك می كند تا جوش برطرف شود .

نمك د ریایی:

به شما كمك می كند تا باكتریهای موجود د ر جوشهای چركی كشته شوند و منافذ پوستی پاكیزه بمانند .

به این منظور كمی آب را بجوشانید . مقد اری نمك د ریایی را برد اشته و كمی آب بر روی آن بریزید تا خمیری شكل شود .

پس از آنكه خمیر سرد شد و د مای آن به د مای اتاق رسید این خمیر را بر روی جوش قرار د هید . صبر كنید تا كاملا خشك شود و سپس محل را با آب بشویید . این عمل باعث كشته شد ن باكتریها شد ه و اجازه نمی د هد تا جوش چركی د ر صورتتان اثر و لكهای باقی گذارد . /مجله مراحم

خمیر د ند ان:

اگر برای د رمان جوش صورت خود خیلی عجله د ارید می توانید این روش را انتخاب كنید . اگر قبل از خواب كمی خمیرد ند ان بر روی جوش بمالید ، احتمالا صبح جوش شما به مراحل پایانی عمر خود خواهد رسید و شاید هم از بین رفته باشد .

سیب:

سیب رند ه شد ه را مستقیما بر روی جو شها بمالید و پس از خشك شد ن نه تنها به از بین رفتن باكتریهای موجود د ر جوشهای چركی كمك می كند ، بلكه جوشها را خشك می كند .

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: