کشف ۱۰۰ جسد بدون سر در دانشگاه موصل! +تصاویر

کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل

نیروهای عراقی در جریان آزادی شهر حمام العلیل در جنوب موصل به یک گور دسته جمعی حاوی ۱۰۰ جسد سر بریده شده در دانشکده کشاورزی دست یافتند.

پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر

 
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر

کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل

کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر

پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر در شهر موصل

کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف 100 جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
کشف ۱۰۰ جسد بی‌سر در موصل,پیدا شدن گور دسته جمعی بدون سر
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: